POZIV NA IZBORNU SKUPŠTINU

 

Dana 23. srpnja 2006. U 16 sati u prostorijama Puèkog otvorenog uèilišta (kino) održat æe se izborna skupština udruge „Mladi za marof“ na kojoj æe se birati novi predsjednik i vijeæe udruge na prijedlog novog predsjednika.

Birati mogu svi punopravni èlanovi udruge „Mladi za marof“, te se isti mogu kandidirati za predsjednika (vidi statut mzm-a, èlanak 29). Prijave za kandidaturu na mjesto predsjednika mogu se predati do 21. srpnja 2006 najkasnije do 19.30 sati u poštanski sanduèiæ Udruge.

Prijava treba sadržavati :

– Ime i prezime kandidata
– Broj èlanske iskaznice
– Imena 5 (petero) punopravnih èlanova udruge koji podupiru tu kandidaturu (vidi statut mzm-a, èlanak 36.)

 

U Novom Marofu, 11. srpnja 2006.

IZBORNO POVJERENSTVO 
u sastavu : Boris Raviæ, Matija Bužaniæ, Miljenka Ivec

You may also like...