Mobilni MZM

Udruga MZM juèer je potpisala ugovor sa T-Com Hrvatska za pretplatnièki raèun za uslugu T-mobile. Tim je ugovorom MZM postao vlasnik svojeg PUBLIC-GSM broja: +385(0)98 989 0742. Ovu æe uslugu Udruga koristiti za bolju komunikaciju meðu èlanovima, a sa ovog æe broja èlanovi MZM biti obavještavani o svim aktivnostima udruge. Broj je otvoren i za SMS poruke kojima se svi zainteresirani mogu obratiti MZM te poslati svoje kritike i prijedloge vezano uz Udrugu i njezin rad.

 

You may also like...